תקנון השתתפות במבצע "חודש המשפחה"

 1. הגדרות

א'. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים  כלשהם בדבר המבצע תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

ב'. מבלי לגרוע מיתר ההגדרות המופיעות בתקנון, יפורשו המונחים הבאים בהתאם לאמור לצדם והוא שאין כוונה אחרת משתמעת מתוכן העניין והקשר הדברים:

 

 1. "המבצע"- משתתף אשר יכתוב פוסט קצר לרגל חודש המשפחה למי מבני משפחתו ומדוע מגיע לזכות בכורסא במתנה והפוסט יהיה הכי משכנע את עורכת המבצע, יזכה בפרס כורסא עיצובית דגם טופי בהרכבה עצמית [להלן "הפרס"] .
 2. "משתתף" - כל אדם שישתתף במבצע בדף הפייסבוק של רשת הרהיטים "שמרת הזורע" אשר הינו בגיר (בן 18 ומעלה) וכשר לפעולות משפטיות (כהגדרת מונחים אלה בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות תשכ"ב-1962) (להלן: "החוק") יהיה רשאי להשתתף במבצע. היה והמשתתף אינו בגיר כהגדרת החוק, תנאי להשתתפותו במבצע הוא קבלת הסכמת הוריו ו/או אפוטרופסו ככל שמונה לו להשתתפות במבצע זה.
 3. "מועמד/ת לזכייה" –משתתף/ת אשר עמד/ה בתנאי תקנון זה כמפורט להלן.
 4. "זוכה" -מועמד לזכייה אשר הוכחה זכאותו לקבלת הפרס, הגיע במועד ובמקום שנקבע עמו לקבלת הפרס , עמד בכל יתר תנאי תקנון זה, לרבות ומבלי לגורע מכלליות האמור חתימה על כתב קבלה אישור והודאת סילוק המצ"ב לתקנון זה כנספח מס' "1". 
 5. "עורכת המבצע": "שמרת הזורע" [1999] ש.ר. 540193364.
 6. "אתר עורכת המבצע" : www.shw.co.il
 7. –בוטל-.
 8. "היתר"- הודעה בדבר מתן היתר כללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין התשל"ז- 1977 וככל שנדרש על פי דין.
 9. "המפקח" - המפקח על המבצע הינו עו"ד קובי בן סימון היועץ המשפטי של רשת רהיטי "שמרת הזורע".
 10. "הפרס" -  כורסא עיצובית מדגם 'טופי' בהרכבה עצמית בשווי 1190 ₪ לפי מחיר המחירון [לפני הנחות מכל הסוגים] כפי המופיעים בתגי המחיר בכל רהיט שמוצג בחנויות הרשת ו/או באתר עורכת ההגרלה ולא מוצרים מתצוגה ו/או אאוטלט ו/או עודפים.
 11. עורכת המבצע שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הפרסים ו/או שווי הפרסים והכל בכפוף לאמור אישור המפקח ובהתאם לדין. כל זוכה יהיה אחראי לשלם כל מס ו/או היטל שחל ו/או ככל שיחול בגין קבלת הפרס ומלוא האחריות בעניין זה תחול על הזוכה באופן בלעדי ויספקו לעורכת ההגרלה כל מסמך ו/או אישור שיידרש על ידה בהקשר זה ככל שיידרש.
 12. "משתתף/ת אלו העומד/ים בתנאי ההשתתפות במבצע כאמור בסעיף 3 לתקנון.
 13. "זוכה"- משתתף/ת אשר זכה לאחר שהפוסט שכתב היה הכי משכנע לדעתה של עורכת המבצע.

 

 1. 15.   תקופת המבצע

15.1.     המבצע ייערך בין התאריכים 02 בפברואר 2022 -  28 בפברואר 2022

15.2.     עורכת המבצע תהיה רשאית להאריך או לקצר את משך המבצע, להוסיף זוכים, להוסיף פרסים, ולשנות פרסים, הכל על-פי שיקול דעתה, בכפוף לאישור המפקח על המבצע.

15.3.     פרסום הפוסט הזוכה יתבצע בתאריך 28 בפברואר 2022

15.4.     זוכה עם הפוסט הכי משכנע לדעתה של עורכת ההגרלה יקבל את הפרס .

15.5.     למרות האמור בתקנון או בכל הודעה שעורכת המבצע תפרסם, בכל מקרה שעורכת ההגרלה תראה לנכון לעשות כן, לפי שיקול דעתה המוחלט, תהיה היא רשאית לדחות או להקדים את מועד פרסום הפוסט הזוכה (היום ו/או השעה), שנקבעו בתקנון ו/או בהודעה שתפורסם מטעם עורכת המבצע, בכפוף לאישור המפקח ובכפוף לכל דין.

15.6.     עורכת המבצע תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה, להפסיק את המבצע, באופן מלא או חלקי ומעת לעת, אם יתקיימו לדעתה גורמים משבשים ו/או מונעים את המהלך התקין של המבצע.

 

 1. 16.   מועד קבלת הזכייה

16.1.     עורכת המבצע תפנה לזוכה דרך עמוד הפייסבוק המשתתף ותבקש מהמשתתף לקבל פרטי התקשרות ועד 5 ימים ממועד פרסום ההודעה על הזכייה. 

16.2.     הזוכה יצטלם בעת קבלת הפרס [הכורסא] ולאחר הרכבתה בבית הזוכה כאשר ההרכבה מבוצעת ע"י הזוכה עצמו.

16.3.     מובהר בזאת כי על הזוכה לשתף פעולה בכל הקשור לצילום והעלאת פוסט וסטורי עם תיוג של עורכת המבצע.

16.4.     עורכת המבצע תהא רשאית לפרסם בכל אמצעי פרסום שהוא את שמות הזוכה ותמונה, באופן ובמועדים שיקבעו על פי שיקול דעתה של עורכת המבצע ובכפוף להוראות הדין .

16.5.     הפרס הינו אישי לזוכה ואינו ניתן להסבה, לשינוי, להחלפה, או להמרה, לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצר אחר.

16.6.     האחריות למימוש הפרס מוטלת על הזוכה בלבד ולזוכה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה כנגד עורכת המבצע במידה ולא יממשו את זכייתם.

 

 1. 17.   אחריות

17.1.     עם השתתפותם במבצע, המשתתפים מוותרים מראש על כל דרישה ו/או טענה נגד עורכת המבצע בכל הקשור לקיום המבצע ו/או התקנון. כמו כן המשתתפים מוותרים על כל דרישה ו/או טענה בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרמו להם עקב כך.

17.2.     עורכת המבצע תעניק תעודת אחריות לכורסה נשוא הזכייה בהתאם לנהוג עם כלל לקוחותיה. 

17.3.     תוקף מימוש הזכייה הינו למשך שנה מיום הזכייה.

17.4.     לזוכה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי עורכת המבצע בגין אירוע ו/או נזק ו/או הוצאה שייגרמו לו/ה  במישרין ו/או בעקיפין עם הפרסים ו/או מימוש הפרסים.

17.5.     ככל שהזוכים יבקשו לרכוש רהיטים אשר שווים מעבר לסכום הפרס , יהיה עליהם להוסיף את ההפרש שבין מחיר המכירה באתר עורכת המבצע לבין שווי הרהיט שייבחר.

17.6.     ככל שהזוכים יבקשו לממש את השובר כאשר שווי הרהיטים נמוך מערך השובר, תישמר להם הזכות לממש את יתרת הסכום למשך שנה מיום הזכייה.

17.7.     תקנון הגרלה זה יימצא לעיון במשרדי עורכת ההגרלה + באתר האינטרנט + בעמוד הפייסבוק שלה.

 

 1. 18.   איסור השתתפות מקורבים

ההשתתפות בהגרלה אסורה על  המפקח, עורכת המבצע , עובדיה, מנהליהם, שותפיהם, ובני משפחותיהם של כל הנזכרים לעיל.

 

נספח "1"

אישור קבלת הפרס והודאת סילוק

 

אני החתום/חתומה מטה מצהיר/ה ומאשר/ת כי במסגרת המבצע של "שמרת הזורע" זכיתי בכורסא מדגם טופי להרכבה עצמית בשווי כפי מחיר המכירה באתר עורכת המבצע וכי אין לי ולא יהיו לי כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי עורכת המבצע ו/או מי מטעמה בקשר עם זכייתי ו/או הנובעות מזכייתי.

 

הנני פוטר/ת את עורכת המבצע ו/או מנהליה ו/או מי מטעמה באופן סופי ומוחלט מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כאמור, בקשר עם זכייתי או כל הנובע ממנה.

 

הנני מצהיר/ה כי אינני עובד או בן משפחה של עובד עורכת המבצע:

 

תאריך:_____________________

שם הזוכה (פרטי + משפחה):_________________________ מספר ת.ז.:______________

תאריך לידה: _______________

כתובת:_____________________________ מיקוד:____________

טלפון:__________________ טלפון נייד:____________________

חתימת הזוכה:__________________________

 

 

_____________________________________________________________________

 

 

הריני לאשר כי מר/גב _________________________, חתם/מה בפני על כתב זה מרצונו/ה החופשי ולאחר שנתן את הסכמתו לאמור לעיל.

חתימה + ת.ז.__________

 

 

 

במקרה של קטין:

שמות האפוטרופוסים: _________, _________ מספרי ת.ז. ________, _________

כתובת: ___________________________ מיקוד: ____________________

טלפון: _________________ טלפון נייד: ______________________

חתימות האפוטרופוסים במידה ומונה/תה: ______________________  ___________________