תקנון השתתפות במבצע שחיכיתם לו שבועות "מזהים וזוכים"

1. הגדרות

א'. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים  כלשהם בדבר המבצע תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

ב'. מבלי לגרוע מיתר ההגדרות המופיעות בתקנון, יפורשו המונחים הבאים בהתאם לאמור לצדם והוא שאין כוונה אחרת משתמעת מתוכן העניין והקשר הדברים:

 

2. "המבצע"- משתתף אשר יזהה את הפריט פעם אחת בלבד [ניחוש 1 לפריט ולמשתתף] יזכה בפריט עצמו. ככל שיהיו מספר פריטים כל זיהוי יעמוד בפני עצמו ויחולו עליו תנאי המבצע ותקנון זה. ככל שיהיה יותר ממשתתף אחד שיפתור נכונה כי אז תיערך הגרלה בין כל הפותרים נכונה שבסופה יוגרל המשתתף שזכה ועמד בכל תנאי התקנון. ככל ויתגלה שהזוכה לא עמד בתנאי התקנון תיערך הגרלה נוספת ותקנון זה יחול עליה.

3. המבצע בקצרה - כתבו לנו את השם המלא בתגובות, מבין התשובות הנכונות תוגרל המתנה -  הפריט שלנו במתנה.‏‎

אז למה אתם מחכים? כנסו עכשיו >>


4."משתתף" - כל אדם שישתתף במבצע בדף הפייסבוק של רשת הרהיטים "שמרת הזורע" אשר הינו בגיר (בן 18 ומעלה) וכשר לפעולות משפטיות (כהגדרת מונחים אלה בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות תשכ"ב-1962) (להלן: "החוק") יהיה רשאי להשתתף במבצע. היה והמשתתף אינו בגיר כהגדרת החוק, תנאי להשתתפותו במבצע הוא קבלת הסכמת הוריו ו/או אפוטרופסו ככל שמונה לו להשתתפות במבצע זה.

5. "מועמד/ת לזכייה" –משתתף/ת אשר עמד/ה בתנאי תקנון זה כמפורט להלן.

6. "זוכה" -מועמד לזכייה אשר הוכחה זכאותו לקבלת הפרס, הגיע במועד ובמקום שנקבע עמו לקבלת הפרס , עמד בכל יתר תנאי תקנון זה, לרבות ומבלי לגורע מכלליות האמור חתימה על כתב קבלה אישור והודאת סילוק המצ"ב  לתקנון זה כנספח מס' "1".   

7. "עורכת המבצע ו/או ההגרלה": "שמרת הזורע" [1999] ש.ר. 540193364 אשר תיקרא לצורך נוחות תקנון זה גם "עורכת ההגרלה"

8. ''אתר עורכת ההגרלה'' : www.shw.co.il

9. ''הגרלה'' - ההגרלה אשר תקנון זה חל עליה במסגרת המבצע.

10. "היתר"- הודעה בדבר מתן היתר כללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין התשל"ז- 1977 וככל שנדרש על פי דין.

11. "המפקח" - המפקח על ההגרלה הינו עו"ד קובי בן סימון היועץ המשפטי של רשת רהיטי "שמרת הזורע".

12. "הפרס" -  "הפריט שזוהה".

13. עורכת המבצע ו/או ההגרלה שומרת לעצמה את הזכות לבחור ו/או לשנות את הפרסים ו/או שווי הפרסים והכל בכפוף לאמור אישור המפקח ובהתאם לדין. כל זוכה יהיה אחראי לשלם כל מס ו/או היטל שחל ו/או ככל שיחול בגין קבלת הפרס ומלוא האחריות בעניין זה תחול על הזוכה באופן בלעדי ויספקו לעורכת ההגרלה כל מסמך ו/או אישור שיידרש על ידה בהקשר זה ככל שיידרש.

14. "משתתף/ים" אלו העומד/ים בתנאי ההשתתפות להגרלה כאמור בסעיף 3 לתקנון.

15. "זוכה/ים"- משתתף/פים אשר זכו בהגרלה באחד הפרסים.


16.   תקופת ההגרלה

16.1.     המבצע ייערך בין התאריכים 02/06/2022 – 09/06/2022

16.2.     עורכת המבצע ו/או ההגרלה תהיה רשאית להאריך או לקצר את משך המבצע, להוסיף זוכים, להוסיף פרסים, ולשנות פרסים, הכל על-פי שיקול דעתה, בכפוף לאישור המפקח על ההגרלה.

 

17.   התנאים להשתתפות במבצע ו/או ההגרלה

17.1.     בהגרלה יהיה זכאי להשתתף מי שעמד בשני תנאים הבאים יחדיו.

א'. עשה לייק לעמוד הפייסבוק במשך כל תקופת ההגרלה ומרגע פרסום הפוסט בעמוד הפייסבוק של עורכת ההגרלה.

ב'. אישר שקרא את התקנון שמפורסם באתר האינטרנט של החברה בכתובתו www.shw.co.il ובעמוד הפייסבוק בלינק המצ"ב

https://www.facebook.com/Shomrat.Hazorea

 

18.   ההגרלה ואופן ביצועה

18.1.     ההגרלה תתבצע בתאריך 09/06/2022.

18.2.     ההגרלה תתבצע במשרדי הנהלת שמרת הזורע בשדרות האורן 1 פארק תעשיות בר לב.

18.3.     עורכת ההגרלה תהא רשאית לפסול זוכה אשר אינו עונה על התנאים המפורטים בתקנון.

18.4.     משתתף לא יהא זכאי לזכות ביותר מפרס אחד, ובמקרה כאמור יהיה זכאי רק לפרס בו זכה, במידה, מכל סיבה שהיא, יעלה שמו של משתתף בגורל (ככל שיעלה) פעם נוספת ייחשב אותו משתתף כפסול.

18.5.     הפרס – זוכה שיזהה וינחש נכונה את הפריט ובמקרה של יותר מזוכה יחיד תתבצע הגרלה בין כולם כאשר תקנון זה יחול על ההגרלה בהתאמה. ההגרלה תתבצע בנוכחות המפקח, כאשר שמות המשתתפים שפתרו נכונה את החידה יוכנסו לתוך גיליון ממוחשב ונציג/ה עורכת ההגרלה יחלצו באקראי שם אחד של משתתף שיוכרז כזוכה ובלבד שעמד בתנאי התקנון.

18.6.     למרות האמור בתקנון או בכל הודעה שעורכת ההגרלה תפרסם, בכל מקרה שעורכת ההגרלה תראה לנכון לעשות כן, לפי שיקול דעתה המוחלט, תהיה היא רשאית לדחות או להקדים את מועד ההגרלה (היום ו/או השעה), ו/או לשנות את מקום ההגרלה, שנקבעו בתקנון ו/או בהודעה שתפורסם מטעם שעורכת ההגרלה, בכפוף לאישור המפקח ובכפוף לכל דין.

18.7.     עורכת ההגרלה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה, להפסיק את המבצע ו/או ההגרלה, באופן מלא או חלקי ומעת לעת, אם יתקיימו לדעתה גורמים משבשים ו/או מונעים את המהלך התקין של המבצע ו/או ההגרלה.

 

19.   תוצאות ההגרלה

19.1.     תוצאות ההגרלה ושמות הזוכים יפורסמו ביום 16/06/2022  

19.2.     תוצאות ההגרלה שיאושרו על ידי המפקח יהיו סופיות, מוחלטות ובלתי ניתנות לערעור.

 

20.   מועד קבלת הזכייה

20.1.     באמצעות  עמוד הפייסבוק ממנו השתתפו במבצע ויתבקשו למסור פרטי התקשרות ועד 5 ימים ממועד פרסום ההודעה על הזכייה. 

20.2.     הזוכה/ים יוזמן/נו לסטודיו בוא יבוצעו תצלומים של הזוכה/ים במשרדי ההנהלה ו/או בבית הזוכה עם צילום ותיעוד הזכיה ו/או באחת מחנויות עורכת ההגרלה וכפי שיקולה.

20.3.     מובהר בזאת כי על הזוכה/ים לשתף פעולה בכל הקשור לתיאום מועד הגעתם כפי שתעדכן עורכת ההגרלה לקבלת שובר הזכייה ולהתחייב להצטלם בסטודיו של עורכת ההגרלה ולצורך כך לחתום על אישור שימוש בתוצרי צילום ושימוש בהם בדף הפייסבוק של עורכת המבצע ו/או בכל אופן שתעדכן עורכת ההגרלה. 

20.4.     לחילופין ולפי שיקול דעת עורכת ההגרלה, הזוכה יקבל את הפרס באמצעות משלוח שיתבצע על חשבון עורכת ההגרלה.

20.5.     בכל מקרה פריט המתנה כולל דמי משלוח וישלח לבית הזוכה ע"י עורכת המבצע [בכל מקרה הפריט אינו כולל הרכבה]

20.6.     עורכת ההגרלה תהא רשאית לפרסם בכל אמצעי פרסום שהוא את שמות הזוכים ותמונתם, באופן ובמועדים שיקבעו על פי שיקול דעתה של עורכת ההגרלה ובכפוף להוראות הדין .

20.7.     הפרסים הינם אישיים לזוכים, ולהם בלבד, ואינם ניתנים להסבה, לשינוי, להחלפה, או להמרה, לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצר אחר.

20.8.     האחריות למימוש הפרס מוטלת על הזוכים בלבד ולזוכים לא תהיה כל טענה ו/או דרישה כנגד עורכת ההגרלה במידה ולא יממשו את זכייתם.

 

21.   אחריות

21.1.     עם השתתפותם בהגרלה, המשתתפים מוותרים מראש על כל דרישה ו/או טענה נגד עורכת ההגרלה בכל הקשור לקיום המבצע ו/או ההגרלה ו/או התקנון. כמו כן המשתתפים מוותרים על כל דרישה ו/או טענה בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרמו להם עקב כך.

21.2.     עורכת המבצע תעניק תעודת אחריות לרהיטים נשוא הזכייה בהתאם לנהוג עם כלל לקוחותיה. 

21.3.     תוקף מימוש קבלת הפרס הינו למשך שנה מיום הזכייה.

21.4.     לזוכה/ים לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי עורכת ההגרלה בגין אירוע ו/או נזק ו/או הוצאה שייגרמו להם  במישרין ו/או בעקיפין עם הפרסים ו/או מימוש הפרסים.

21.5.     תקנון הגרלה זה יימצא לעיון במשרדי עורכת ההגרלה + באתר האינטרנט + בעמוד הפייסבוק שלה.

 

22.   איסור השתתפות מקורבים

ההשתתפות בהגרלה אסורה על  המפקח, עורכת ההגרלה , עובדיה, מנהליהם, שותפיהם, ובני משפחותיהם של כל הנזכרים לעיל.

 

נספח "1"

אישור קבלת הפרס והודאת סילוק

 אני החתום/חתומה מטה מצהיר/ה ומאשר/ת כי במסגרת המבצע של "שמרת הזורע" זכיתי בפריט ריהוט במתנה וכי אין לי ולא יהיו לי כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי עורכת המבצע ו/או מי מטעמה בקשר עם זכייתי ו/או הנובעות מזכייתי.

 הנני פוטר/ת את עורכת המבצע ו/או מנהליה ו/או מי מטעמה באופן סופי ומוחלט מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כאמור, בקשר עם זכייתי או כל הנובע ממנה.

 הנני מצהיר/ה כי אינני עובד או בן משפחה של עובד עורכת המבצע:

 תאריך:_____________________

שם הזוכה (פרטי + משפחה):_________________________ מספר ת.ז.:______________

תאריך לידה: _______________

כתובת:_____________________________ מיקוד:____________

טלפון:__________________ טלפון נייד:____________________

חתימת הזוכה:__________________________

 

 

_____________________________________________________________________

 

 

הריני לאשר כי מר/גב _________________________, חתם/מה בפני על כתב זה מרצונו/ה החופשי ולאחר שנתן את הסכמתו לאמור לעיל.

חתימה + ת.ז.__________

 

 

 

במקרה של קטין:

שמות האפוטרופוסים: _________, _________ מספרי ת.ז. ________, _________

כתובת: ___________________________ מיקוד: ____________________

טלפון: _________________ טלפון נייד: ______________________

חתימות האפוטרופוסים במידה ומונה/תה: ______________________  ___________________