תקנון השתתפות במבצע "וולנטיין" 

 

 1. הגדרות

   א'. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים  כלשהם בדבר המבצע תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

   ב'. מבלי לגרוע מיתר ההגדרות המופיעות בתקנון, יפורשו המונחים הבאים בהתאם לאמור לצדם והוא שאין כוונה אחרת משתמעת מתוכן העניין והקשר הדברים:

 

 1. "המבצע"- אחד מבני הזוג [או שניהם יחד] אשר יספר/תספר באמצעות תגובה בפייסבוק על הוויכוח הכי שטותי/מצחיק שהיה עם בן/בת הזוג [להלן "התגובה"] ובאופן שיהא הכי משכנע את עורכת המבצע יזכה/תזכה בפרס – סלון פינתי שנפתח למיטה עם ארגז מצעים מדגם זולה במגוון גוונים לבחירה כולל הובלה והרכבה ללא עלות https://www.shw.co.il/corner-living-room-opens-to-bed-zolla להלן "הפרס"] .
 2. "משתתף" - כל אדם שישתתף במבצע בעמוד הפייסבוק של רשת הרהיטים "שמרת הזורע" אשר הינו בגיר (בן 18 ומעלה) וכשר לפעולות משפטיות (כהגדרת מונחים אלה בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות תשכ"ב-1962) (להלן: "החוק") יהיה רשאי להשתתף במבצע. היה והמשתתף אינו בגיר כהגדרת החוק, תנאי להשתתפותו במבצע הוא קבלת הסכמת הוריו ו/או אפוטרופסו ככל שמונה לו להשתתפות במבצע זה.
 3. "מועמד/ת לזכייה" –משתתף/ת אשר עמד/ה בתנאי תקנון זה כמפורט להלן, בחר את גוון הסלון [הפרס] מתוך הקישור כאמור בס' 2 ושהעלה את התגובה לעמוד הפייסבוק של עורכת המבצע + צילום מסך בחירת גוון הסלון [הפרס].
 4. "זוכה" –מועמד/ת לזכייה אשר הוכחה זכאותו/ה לקבלת הפרס, הגיע במועד ובמקום שנקבע עמו/ה לקבלת הפרס , עמד/ה בכל יתר תנאי תקנון זה, לרבות ומבלי לגורע מכלליות האמור חתימה על כתב קבלה אישור והודאת סילוק המצ"ב לתקנון זה כנספח מס' "1".
 5. "עורכת המבצע": "שמרת הזורע" [1999] ש.ר. 540193364.
 6. "אתר עורכת המבצע" : shw.co.il
 7. "היתר"- הודעה בדבר מתן היתר כללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין התשל"ז- 1977 וככל שנדרש על פי דין.
 8. "המפקח" - המפקח על המבצע הינו עו"ד קובי בן סימון היועץ המשפטי של רשת רהיטי "שמרת הזורע".
 9. "הפרס" – סלון פינתי נפתח למיטה עם ארגז מצעים דגם זולה כולל הובלה והרכבה ללא עלות https://www.shw.co.il/corner-living-room-opens-to-bed-zolla
 10. עורכת המבצע שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הפרסים ו/או שווי הפרסים והכל בכפוף לאמור אישור המפקח ובהתאם לדין. כל זוכה יהיה אחראי לשלם כל מס ו/או היטל שחל ו/או ככל שיחול בגין קבלת הפרס ומלוא האחריות בעניין זה תחול על הזוכה באופן בלעדי ויספקו לעורכת ההגרלה כל מסמך ו/או אישור שיידרש על ידה בהקשר זה ככל שיידרש.
 11. "משתתף/ת אלו העומד/ים בתנאי ההשתתפות במבצע כאמור בתקנון זה.
 12. "זוכה"- משתתף/ת אשר עמד/ה בתנאי תקנון זה, כתב/ה סיפור מהנה באמצעות תגובה והעלה/תה לעמוד הפייסבוק של עורכת המבצע את התגובה + בחירת גוון הפרס בצילום מסך והכול באופן הכי משכנע לדעתה ובחירתה של עורכת המבצע , הוא /היא הזוכה.

 

 1. תקופת המבצע
  • המבצע ייערך בין התאריכים בין התאריכים 13 בפברואר 2023 ועד ל-  28 בפברואר 2023.
  • עורכת המבצע תהיה רשאית להאריך או לקצר את משך המבצע, להוסיף זוכים, להוסיף

   פרסים, ולשנות פרסים, הכל על-פי שיקול דעתה, בכפוף לאישור המפקח על המבצע.

 • פרסום הפוסט הזוכה יתבצע בתאריך 1 במרץ 2023
 • מועמד/ת לזכייה עם הפוסט הכי משכנע לדעתה של עורכת המבצע יקבל/תקבל את הפרס
 • למרות האמור בתקנון או בכל הודעה שעורכת המבצע תפרסם, בכל מקרה שתראה לנכון לעשות כן, לפי שיקול דעתה המוחלט, תהיה היא רשאית לדחות או להקדים את מועד פרסום הפוסט הזוכה (היום ו/או השעה), שנקבעו בתקנון ו/או בהודעה שתפורסם מטעם עורכת המבצע, בכפוף לאישור המפקח ובכפוף לכל דין.
 • עורכת המבצע תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה, להפסיק את המבצע, באופן מלא או חלקי ומעת לעת, אם יתקיימו לדעתה גורמים משבשים ו/או מונעים את המהלך התקין של המבצע.

 

 1. מועד קבלת הזכייה
  • עורכת המבצע תפנה לזוכה דרך עמוד הפייסבוק ותבקש מהמשתתף/ת לקבל פרטי התקשרות ועד 5 ימים ממועד פרסום ההודעה על הזכייה.
  • הזוכה יצטלם/תצטלם בעת קבלת הפרס [הסלון] ולאחר הרכבתו בבית הזוכה.
  • מובהר בזאת כי על הזוכה לשתף פעולה בכל הקשור לצילום והעלאת פוסט וסטורי עם תיוג של עורכת המבצע.
  • עורכת המבצע תהא רשאית לפרסם בכל אמצעי פרסום שהוא את שמות הזוכה ותמונה, באופן ובמועדים שיקבעו על פי שיקול דעתה של עורכת המבצע ובכפוף להוראות הדין .
  • הפרס הינו אישי לזוכה ואינו ניתן להסבה, לשינוי, להחלפה, או להמרה, לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצר אחר למעט במקרה של הסכמה מפורשת של עורכת המבצע.
  • האחריות למימוש הפרס מוטלת על הזוכה בלבד ולזוכה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה כנגד עורכת המבצע במידה ולא יממשו את זכייתם.

 

 1. אחריות
  • עם השתתפותם במבצע, המשתתפים מוותרים מראש על כל דרישה ו/או טענה נגד עורכת המבצע בכל הקשור לקיום המבצע ו/או התקנון. כמו כן המשתתפים מוותרים על כל דרישה ו/או טענה בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרמו להם עקב כך.
  • עורכת המבצע תעניק תעודת אחריות לספה נשוא הזכייה בהתאם לנהוג עם כלל לקוחותיה.
  • תוקף מימוש הזכייה הינו למשך שנה מיום הזכייה.
  • לזוכה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי עורכת המבצע בגין אירוע ו/או נזק ו/או הוצאה שייגרמו לו/ה במישרין ו/או בעקיפין עם הפרס ו/או המימוש.
  • ככל שהזוכים יבקשו לרכוש רהיטים אשר שווים מעבר לסכום הפרס , יהיה עליהם להוסיף את ההפרש שבין מחיר המכירה באתר עורכת המבצע לבין שווי הרהיט שייבחר.
  • תקנון הגרלה זה יימצא לעיון במשרדי עורכת ההגרלה + באתר האינטרנט.

 

 1. איסור השתתפות מקורבים

   ההשתתפות במבצע אסורה על  המפקח, עורכת המבצע , עובדיה, מנהליהם, שותפיהם, ובני משפחותיהם של כל הנזכרים לעיל.

 

נספח "1"

אישור קבלת הפרס והודאת סילוק

 

אני החתום/חתומה מטה מצהיר/ה ומאשר/ת כי במסגרת המבצע של "שמרת הזורע" זכיתי בסלון מדגם זולה בשווי כפי מחיר המכירה באתר עורכת המבצע וכי אין לי ולא יהיו לי כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי עורכת המבצע ו/או מי מטעמה בקשר עם זכייתי ו/או הנובעות מזכייתי.

 

הנני פוטר/ת את עורכת המבצע ו/או מנהליה ו/או מי מטעמה באופן סופי ומוחלט מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כאמור, בקשר עם זכייתי או כל הנובע ממנה.

 

הנני מצהיר/ה כי אינני עובד או בן משפחה של עובד עורכת המבצע:

 

תאריך:_____________________

שם הזוכה (פרטי + משפחה):_________________________ מספר ת.ז.:______________

תאריך לידה: _______________

כתובת:_____________________________ מיקוד:____________

טלפון:__________________ טלפון נייד:____________________

חתימת הזוכה:__________________________

 

_____________________________________________________________________

 

 

הריני לאשר כי מר/גב _________________________, חתם/מה בפני על כתב זה מרצונו/ה החופשי ולאחר שנתן את הסכמתו לאמור לעיל.

חתימה + ת.ז.__________